Лекарски кабинети

Образна диагностика

Физиотерапия

Проект 321 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за ДКЦ- I Бургас", к/с Зорница, гр. Бургас  

Инвестиционна програма за климата

Реализиран проект на Национален доверителен екофонд за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „ДКЦ-I-Бургас "ЕООД"

„Диагностично-консултативен център-І-Бургас”ЕООД е естествен правоприемник на бивша І-ва консултативна поликлиника Бургас. Строежа на сградата започва през 1962 г. и е завършен през 1968г., когато сградата е въведена в експлоатация. Обособена е като Консултативна поликлиника за всички пациенти от бивша Бургаска област и като районна поликлиника обслужваща пациентите на комплексите „Изгрев”, „Зорница” и „Славейков”. Разкрити са специализирани кабинети, терапевтичен кабинет, педиатричен кабинет, кабинети за женска и детска консултации – единствени по рода си консултативни лекарски кабинети на територията на гр.Бургас.

През 2017г. е спечелен проект към Национален доверителен екофонд за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „ДКЦ-I-Бургас "ЕООД", с идентификатор 07079.601.237.1 по КК на гр. Бургас.

Стойността на проекта възлиза на 351 275.82 лв.

Размера на безвъзмездната финансова помощ от НДЕФ възлиза на 298 584.45 лв. Средствата  са предоставени по линия на Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд, финансираща проекти, които водят до директни или индиректно намаляване емисиите на парникови газове.

Целта на Проекта е прилагането на мерки за енергийна ефективност, които да до­ведат до намаляване на разходите за топлоенергия и охлаждане, до намаляването на енергопотреблението, повишаване на конкурентоспособността и опазването на околната среда, чрез подобряване на топлотехническите характеристики на ограж­дащите конструкцията елементи (стени, покрив и прозорци) и повишаване ефек­тивността на топлоподаването и въвеждане на система за автоматично управление на отоплителния процес.

Специфична цел от проекта е намаляване на разходите за отопление в сградата, спестяване на емисии t С02, осигуряване на здравословни и комфортни условия както за па­циентите на лечебното заведение така и на персонала, който ги обслужва.

С реализирането на мерките за енергийна ефективност ще се гарантира ефек­тивно използване на ресурсите. Освен че спомага за постигането на специфичните цели, има икономически, екологичен и социален ефект. Мерките ще доведат до намаляване на емисиите от парниковите газове или поглъщането им като значително ще подобрят качеството на окол­ната среда, включително намаляване замърсяването на въздуха, водата и почвата. Реализира­нето на мерките за енергийна ефективност в лечебното заведение ще създадат комфорт на пациентите и ще доведат до осигуряване на по-добри условия на труд за персонала.